Displaying 1 - 1 of 1
ลำดับที่ ชื่อนามสกุล โครงการหลักสูตร สถานที่อบรม/สัมมนา และสถานที่พัก จากวันที่ ถึงวันที่ ผู้บันทึกข้อมูล
1 นายสุจิตรา ถึงแสง นางพิรัญญา อนุกูล นางสาวเบญจมาศ ฝักบัว โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร "การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของข้าราชการศ มากขึ้น ... ณ โรงแรม ซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 13/03/2561 14/03/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์