Displaying 1 - 9 of 9
ลำดับที่ ชื่อนามสกุล โครงการหลักสูตร สถานที่อบรม/สัมมนา และสถานที่พัก จากวันที่ ถึงวันที่ ผู้บันทึกข้อมูล
9 นางสาวเดือนเพ็ญ พิมพะไชย นิติกรชำนาญการ การพัฒนาข้าราชกาศาลยุติธรรมระดับต้น รุ่นที่ 4 ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 14/11/2561 23/11/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์
8 นางสาวชนกนันท์ กอแก้ว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับต้น รุ่นที่ 3 ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 17/09/2561 28/09/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์
7 นางรสสุคนธ์ ฐานะ น.ส.ชนกนันท์ กอแก้ว น.ส.นิตยา แก่นวงศ์ นางคณาลักษณ์ หล่าสก ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน โรงแรมซิตี้พาร์ค โคราช 25/07/2561 26/07/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์
6 นายวิศรุต มาเจริญ นายสมอรุณ ฐานะ นางสาวฐิญาภัสสร์ โคษา ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โรงแรมซิตี้พาร์ค โคราช 10/07/2561 11/07/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์
5 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์ นิติกรชำนาฐการ การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับต้น รุ่นที่ 2 ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 18/06/2561 29/06/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์
4 นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ การอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ รุ่นที่ ๓ ห้อง 801 ชั้น 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 05/03/2561 07/03/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์
3 นางสุจิตรา ถึงแสง,นางพิรัญญา อนุกูล,นางสาวเบ็ญจมาศ ผักบัว โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร "การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของข้าราชศาลย มากขึ้น ... โรงแรม ซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 13/03/2561 14/03/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์
2 นายถวิล จงวัฒน์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับต้น" ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 05/02/2561 16/02/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์
1 นายสุจิตรา ถึงแสง นางพิรัญญา อนุกูล นางสาวเบญจมาศ ฝักบัว โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร "การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของข้าราชการศ มากขึ้น ... ณ โรงแรม ซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 13/03/2561 14/03/2561 นางสาวทิวาภรณ์ ประสานพันธ์